Обучения за заети лица Обучения за заети лица

ФИРМА  „ИЛЕА-М“ ЕООД ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО СХЕМА BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“


На 16.02.2018г. „ИЛЕА-М“ ЕООД стартира своя проект BG05M9OP001-1.021-0195 „Повишаване на капацитета на служителите на „Илеа-М“ ЕООД чрез провеждане на професионални обучения“

Общата стойност на проекта е 52 800.00 лв., от които 44 880,00 лв. европейско и 7 920,00 лв. национално съфинансиране

Срокът на изпълнението на проекта е 13 месеца

Общата цел на проекта е предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация на служителите на кандидата, за да бъде повишена адекватността на уменията им съобразно нуждите на дружеството като предпоставка за стабилно и стратегическо развитие на кандидата, чрез подпомагане по настоящата процедура.

Конкретните цели на проекта са обективно формулирани и са насочени към решаване на проблемите на целевата група:

  • предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация по професия Готвач, специалност Производство на кулинарни изделия и напитки.

Успешното изпълнение на проекта ще рефлектира положително както върху отделните служители, така и върху дружеството като цяло. Повишаването квалификацията на заетите в предприятието лица е част от дългосрочната стратегия за развитие на фирмата. Чрез реализацията на проекта Фирмата ще запази тенденцията на своето разрастване, като това ще стане по плавен и адекватен за нуждите на компанията начин, като се създадат условия за повишаване капацитета на наетите в дружеството лица, респективно повишаване качеството на предлаганите услуги.

www.eufunds.bg

Настоящият документ е изготен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, „не може да се проиема като официална позиция на Европейския съюз или Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси‘, „ИЛЕА-М“ ЕООД носи отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.