Нов шанс за развитие на служителите на ИЛЕА-М ООД Нов шанс за развитие на служителите на ИЛЕА-М ООД

„ИЛЕА-М“ ЕООД изпълнява проект BG05M9OP001-1.057-0148-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

13.02.2020 г.


Проектът е финансиран в рамките на процедура BG05M9OP001-1.057 УМЕНИЯ с административен договор № BG05M9OP001-1.057-0148-C01 „Нов шанс за развитие на служителите на ИЛЕА-М ООД“

Начална дата на проекта: 12.02.2020 г.

Крайна дата на проекта: 12.11.2020 г.

Бюджет на проекта: 91 800.00 лв. от които 64 260.00 лв. БФП и 27 540.00 лв. собствено финансиране.

Кратко описание на проект № BG05M9OP001-1.057-0148-C01 „Нов шанс за развитие на служителите на ИЛЕА-М ООД“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е да се повиши способността на заетите лица в дружество „ИЛЕА-М“ ЕООД да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията и технологичните промени, както и да отговорят на актуалните нужди на бизнеса. Дейностите по проекта са насочени към конкретните нужди на целевата група, с оглед на спецификата на работа и техните потребности за повишаване на знания и умения.

Основни дейности в проекта са:

  • Организиране и провеждане на специфично кулинарно обучение на тема „Иновативни и актуални методи и техники за производство на детска хомогенизирана и диетична храна, включително продукти от био суровини – европейски практики и стандарти“

Резултати

  • повишена адекватност на трудовите умения на заетите, съобразени с актуалните нужди на бизнеса;
  • повишена производителност на труда;
  • създадени условия за по-качествени работни места и устойчива заетост.